Aromatherapy & Reiki

Reiki treatments with aromatherapy essential oils